FŐOLDAL

Szerencsi Tankerületi Központ
Prügyi Móricz Zsigmond Általános Iskola
Cím: 3925 Prügy, Kinizsi u. 2
Igazgató: Tiszlavicz Csaba
Telefonszáma: 06-47/572-003
E -mail címe:
prugyisk@gmail.com      tiszcsab@gmail.com
Igazgatóhelyettesek
:
Baranyi Edit és Greutter Zsolt
Tel.: 06-47/572-004
E-mail: prugyisk@gmail.com

Nyitva tartás
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
7.00-18.00
7.00-18.00
7.00-18.00
7.00-18.00
7.00-18.00
Zárva

Iskolánk bemutatása

A Móricz Zsigmond Általános Iskolát 1948-ban alapították. A nagy író, Móricz Zsigmond nevét 1962-ben vette fel. Iskolánk 1986-ban épült. 2002. augusztus 18-án 4 tanteremmel bővült az épület, így jelenleg a 24 tanulócsoportot 13 tanteremben és 10 szükségteremben tudjuk elhelyezni. Tornatermünk mérete kevéssel haladja meg egy tornaszoba méretét. Ezek az adatok is mutatják az intézmény további bővítésének szükségességét. Sportudvarunk 2002-ben kapott korszerű sportszereket és világítást.

Az oktató-nevelő munka színterei

  1. nappali rendszerű és
  2. sajátos nevelési igényű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás,
  3. napközi és tanulószobai ellátás,
  4. cigány kisebbségi oktatás

Az oktatás délelőtti munkarendben, hetes órarend szerint történik. A műveltségi területek közül kiemelten kezeljük az idegen nyelveket, a matematikát és az informatikát.
Cigány gyermekeink kisebbségi oktatásban is részesülnek a szülők és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérésére. Iskolánk tárgyi-taneszköz felszereltsége átlagosan jó. Az elmúlt évek sikeres taneszközfejlesztési pályázatai is sokat segítettek. A tanévek során számítástechnika, angol, komplex etnika, dráma-színjáték, média, tehetséggondozó, matematika, néptánc szakkörök gazdag műveltségi anyagával biztosítjuk tanulóink személyiségének gazdagítását, a képességfejlesztést, tehetséggondozást.

Az alsós-felsős tömegsport órák célja az erőnlét, az ügyesség fejlesztése, a mozgás szeretetének erősítése. Bekapcsolódtunk a Bozsik- és Góliát-labdarúgóprogramba is. A szerencsi zeneiskola kihelyezett tagozatán 1995 óta zongorázni, furulyázni tanulhatnak a zene iránt érdeklődő gyerekeink. Évek óta jól működik az iskolai diákönkormányzat két felnőtt vezető segítségével. Gazdag programjaink kitöltik a diákok fennmaradó szabadidejét. Nyári szünidőben rendszeresen 3-5 iskolai tábort szervezünk, melyeket a községi önkormányzat támogatásával és különböző pályázatokból is finanszírozunk.A szülők és gyülekezet igénye szerint szerveztük meg a református és katolikus hittan foglalkozásokat. Az iskolavezetés, a nevelőtestület sokat dolgozik azért, hogy a "vidéki" iskolákra háruló nehézségek kiküszöbölésével Prügy község minden gyermeke számára biztosítsuk a képessége szerinti kibontakozás lehetőségét.

Nevelő-oktató munkánk pedagógiai célkitűzései

Minőségi oktatással szilárd alapműveltséget, biztos alapkészséget, teljesítményképes tudást nyújtani a tanulóknak, hogy legyenek képesek önálló ismeretszerzésre, az ismeretek alkalmazására.Harmonikus személyiségű, egészséges tanulók nevelése. Legyenek képesek munkavégzésre, alakuljon ki felelősségtudatuk, találják meg önkifejezési módjukat.Az a fajta értékrend elfogadása, amely az emberi értékek, élet tiszteletén alapszik, és fő cél a harmónia megteremtése önmagukkal és környezetükkel szemben.Az egészséges életmód, az egészségvédelem technikájának elsajátítása.A káros szenvedélyek elutasítására való készségfejlesztés.Testi-lelki egészség megőrzése és fejlesztése a tanulók személyiségében. Működjön együtt az iskola a családdal, segítő intézményekkel. Ragaszkodjanak népükhöz, hazájukhoz, lakóhelyükhöz.Fogadják el a másságot, segítsék a különböző kultúrájú szociálisan hátrányos helyzetű társaik beilleszkedését az iskolai közösségbe.

Iskolai hagyományok

 • Spotnapok - őszi-tavaszi
 • Roma vers és prózamondó vetélkedő (körzeti)
 • Október 23. - községi emlékműsor
 • Mikulás és Karácsonyi ünnepi műsor
 • Farsangi felvonulás
 • Móricz-napok (kulturális rendezvény)
 • Háziversenyek, iskolai kiállítások
 • Március 15. - községi emlékműsor
 • Föld-Napja (tanulmányi és sport)
 • Gyermeknapi - majális
 • Tanulmányi kirándulás (iskolai szinten)
 • Zeneiskolások koncertje
 • Táborozások, túrák
 • Tanévnyitó ünnepség, elsősök fogadása

Móricz-Napok

Iskolánk hagyományosan rendezi meg a Móricz-napok kulturális versenyét, melyre Kárpátaljáról, Erdélyből, Felvidékről is érkeznek általános iskolás korú gyerekek. Ennek a versenynek a segítségével alakítottunk testvériskolai kapcsolatot Felvidéken a Szomotori Magyar Tannyelvű Iskolával.A legutóbbi versenyen közel 500 szereplő diák színjáték, próza, néptánc, népi hangszer, népdaléneklés kategóriákban mérte össze tudását. Rajz- és játékkészítő pályázatainkra az egész országból érkeztek pályamunkák. A kategóriák szakmai zsűrijében szerepet vállalt Csoóri Sándor, Pécsi Ildikó, Benke László, Kalász László is.Vendégünk volt már Meskó Attila, a MTA alelnöke, Mohai Gábor bemondó és még sokan mások. Rendezvényünk fővédnöke Dr. Kupa Mihály, a Zempléni Településszövetség elnöke.
A Móricz-napok eseményei méltó módon kapcsolódnak a Móricz hagyományok ápolásához és ünnepléséhez is. A korábban évente, az utóbbi időben kétévente megrendezendő fesztivál településünk legjelentősebb kulturális eseménye. Az iskola tanárai, dolgozói és a község szinte minden lakója megmozdul a siker érdekében.
Roma vers- és prózamondó verseny

V. alkalommal rendeztük meg roma vers- és prózamondó versenyünket 2002. november 7-én iskolánkban roma gyerekek részére. A Szerencsi Közoktatás Ellátási Körzet tanulói nyolc, korcsoportonként felállított kategóriában mérhetik össze tudásukat, felkészültségüket. Legutóbb több mint 70 tehetséges kisdiák vett részt 11 iskolából. Az előadott művek között - a versenykiírásnak megfelelően - versek, mesék, mondák, novellák, illetve regényrészletek és publicisztikai írások szerepelhetnek, melyek cigány írók-költők művei, illetve nem cigány írók cigányokról szóló írásai, vagy népköltészeti alkotásai lehetnek. Célunk a versennyel, hogy megismerjék a cigányság valódi történetét, irodalmát, szokásaikat. Hiszen egy népre nézve múltja, értékeink helyes ismerete nélkül

"üresebb lesz a múlt, sivárabb a jelen, kétesebb a jövő".
(Ipolyi Arnold)


© 2003-2024 Minden jog fenntartva! Me-NET Student Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.